Úvod Výhody outsourcingu Služby Cenník Referencie Kontakt

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

•  zaúčtovanie klientom dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady,
   pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)

•  vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov,  pokladničnej knihy

•  evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku

•  vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu

•  zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov vrátanie odpisov

•  zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie príloh účtovnej závierky (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)


Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

•  vypracovanie a podanie štatistických výkazov

•  vyúčtovanie dotácií

•  vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie

•  vypracovanie interných smerníc

•  vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov

•  vedenie účtovníctva na vlastnom softvéri klienta

BETA Bilancia, s. r. o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

Mobil: 0948 383 392
E-mail: mail@betabilancia.sk

Copyright © 2016 betabilancia.sk. Všetky práva vyhradené.

< späť