Úvod Výhody outsourcingu Služby Cenník Referencie Kontakt

Vedenie podvojného účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

•  zaúčtovanie klientom dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry,
   interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)

•  vedenie účtovního denníka, hlavnej knihy, salda pohľadávok a záväzkov,  pokladničnej knihy

•  vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu

•  evidencia a účtovanie hmotného a nehmotného investičného majetku

•  zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov

•  zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie príloh účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky,
   v prípade potreby výkaz cash flow a podklad pre výročnú správu – ekonomickú časť)


Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

•  vypracovanie a podanie štatistických výkazov

•  vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie

•  vypracovanie interných smerníc

•  vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov

•  vedenie účtovníctva na vlastnom softvéri klienta

BETA Bilancia, s. r. o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava

Mobil: 0948 383 392
E-mail: mail@betabilancia.sk

Copyright © 2016 betabilancia.sk. Všetky práva vyhradené.

< späť